Algemene Voorwaarden van PCRTHUISTEST

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Afnemer: de Consument die (of het Bedrijf dat) een Overeenkomst aangaat met PCRTHUISTEST.NL

Bedrijf: de natuurlijke persoon, de vennootschap of de rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Testkit: kartonnen brievenbusdoos bevattende disclaimer, de testbenodigheden en handleiding

COVID-19 PCR speeksel test: PCR test met testafname door middel van zelfafname van speeksel;

PCRTHUISTEST: de rechtspersoon waarmee Afnemer een overeenkomst heeft gesloten, zijnde TOJA Medical Services BV (Handelsnaam: PCRTHUISTEST);

Overeenkomst: afspraken met PCRTHUISTEST inzake het afnemen van één of meerdere COVID-19 speekseltest(s).

Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die tot stand is gekomen via een door PCRTHUISTEST georganiseerd systeem, waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van technieken voor communicatie op afstand;

Partij: Afnemer en/of PCRTHUISTEST;

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van PCRTHUISTEST en op iedere Overeenkomst tussen PCRTHUISTEST en Afnemer, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig is/zijn of vernietigd mocht(en) worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. PCRTHUISTEST en Afnemer zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 3 – De COVID-19 test via PCRTHUISTEST

 1. Afnemer vult op de website van PCRTHUISTEST.NL de persoonsgegevens in en maakt tegelijkertijd op de website een afspraak voor het afnemen van een COVID-19 test. Afnemers die niet in staat zijn zelfstandig een speekselmonster te verzamelen, kunnen geen COVID-19 PCR speekseltest afnemen bij PCRTHUISTEST. Afnemers onder de 16 jaar dienen toestemming te hebben van een ouder of voogd.
 2. PCRTHUISTEST bevestigt de afspraak aan Afnemer en stuurt de Testkit op per post. Afnemer is verantwoordelijk voor de juiste NAW-gegevens. Een kwartier voor de afgesproken tijd belt de chauffeur van PCRTHUISTEST de Afnemer om de komst aan te kondigen. Het bevestigingsbericht dient Afnemer te laten zien bij komst van de chauffeur van PCRTHUISTEST. Aan huis dient Afnemer zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM. PCRTHUISTEST kan Afnemer de zelfafname aan huis ontzeggen als hij/zij geen bevestigingsbericht kan tonen en/of geen Testkit heeft en/of zich niet houdt aan de richtlijnen van het RIVM c.q. de van overheidswege geldende maatregelen. In dat geval is PCRTHUISTEST niet verplicht tot terugbetaling van eventuele door Afnemer reeds betaalde bedragen.
 3. Na identificatie Afnemer neemt deze zelfstandig het speekselmonster af onder toezicht van de chauffeur van PCRTHUISTEST. Dertig (30) minuten voor afname spoelt de Afnemer zijn/haar mond en zal niet eten, drinken, roken of kauwgom kauwen tot de afname van het speekselmonster. Speeksel/sputum wordt geproduceerd door rochelen en schrapen van de keel.
 • Het speeksel monster wordt volgens de richtlijnen van het RIVM in een goedgekeurde afsluitbare plastic zak meegenomen door de chauffeur van PCRTHUISTEST om afgeleverd te worden bij 1 van ons geaccrediteerde laboratoria. De kartonnen brievenbusdoos, handleiding en plastic mondstuk blijven bij Afnemer achter.
 • Uitslag PCR speekseltest: Afnemer krijgt de uitslag per e-mail. De uitslag volgt altijd de volgende dag*

* De gehanteerde PCR test technologie is gevalideerd en het door ons gebruikte laboratorium is geaccrediteerd. Er is altijd een kleine kans op een zogenaamd vals-negatieve (je bent wel besmet, maar de test wijst dat niet uit) of vals-positieve (je bent niet besmet, maar de test indiceert uit dat je wel besmet bent) uitslag. De PCR-test wordt algemeen beschouwd als de meest sensitieve test om Covid19 aan te tonen.

Daarnaast bestaat er een eveneens kleine kans dat het bij u afgenomen monster niet een eenduidig resultaat geeft door externe oorzaken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan recent oraal gebruik van medicatie, alcohol, mondspoelmiddelen en/of andere verontreinigingen in de mond-, keel- en neusholten of het niet op de juiste wijze uitvoeren van de instructies opgenomen in de bijgeleverde handleiding, waaronder onder andere, maar niet uitputtend, valt: niet de mond spoelen, binnen de 30 minuten voor speekselafname eten, drinken, roken en/of kauwgom kauwen.

Een PCR test biedt derhalve nooit een absolute (100%) zekerheid op een betrouwbaar resultaat. Aan de uitslag van een test kunt u dan ook geen rechten ontlenen.

 1. PCRTHUISTEST is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade die verband houdt met de aan Afnemer verstrekte informatie, de afname van de COVID-19 test en de uitslag daarvan. Zie voor verdere aansprakelijkheidsbeperkende voorwaarden artikel 9 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Aanbiedingen van PCRTHUISTEST

 1. Alle aanbiedingen van PCRTHUISTEST zijn geheel vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een aanbieding vervalt indien de voor uitvoering van de Overeenkomst benodigde (hulp)middelen, waaronder de benodigde COVID-19 test, in de tussentijd niet meer beschikbaar zijn.
 2. PCRTHUISTEST kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een samengestelde prijsopgave dient in haar geheel te worden aanvaard. Het aanvaarden van een samengestelde prijsopgave verplicht PCRTHUISTEST niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat PCRTHUISTEST de aanvraag van Afnemer voor een COVID-19 test c.q. de afspraak die Afnemer op de website van PCRTHUISTEST heeft ingepland, heeft bevestigd. Zolang de afspraak (nog) niet is bevestigd door PCRTHUISTEST kan een Afnemer die Consument is de overeenkomst ontbinden.
 2. Als PCRTHUISTEST de door Afnemer geplande afspraak heeft bevestigd, kan Afnemer de Overeenkomst tot 24 uur vóór de geplande afspraak annuleren. Alleen de verstuurde Testkit wordt dan in rekening gebracht (15 euro materiaal, handling en verzendkosten) Als Afnemer de afspraak voor het afnemen van een COVD-19 test annuleert binnen 24 uur voor de geplande afspraak, dan wel als Afnemer niet- of niet tijdig komt opdagen op de geplande afspraak, is Afnemer betaling verschuldigd van de volledige overeengekomen prijs en zal er geen restitutie plaats hebben.
 3. Annulering dient te geschieden via de website van PCRTHUISTEST.

Artikel 6 – De prijs

 1. De prijs die Afnemer moet betalen wordt vooraf overeengekomen en staat vermeld op de website van PCRTHUISTEST.NL
 2. De in een aanbieding van PCRTHUISTEST vermelde prijzen zijn zonder BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld. PCRTHUISTEST behoudt zich het recht voor prijzen en andere hiervoor genoemde kosten te allen tijde te veranderen.

Artikel 7 – Betaling

 1. Betaling geschiedt per vooruitbetaling door middel van iDEAL-betaling via de website PCRTHUISTEST.NL.
 2. (Gedeeltelijke) terugbetaling na annulering wordt gedaan binnen 7 werkdagen.

Artikel 8 – Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst door PCRTHUISTEST dienen door Afnemer te worden gedaan binnen 14 dagen na uitvoering van de Overeenkomst door PCRTHUISTEST. Na voornoemde termijn kan Afnemer geen beroep meer doen op (alsnog) nakoming of vergoeding van schade.

Artikel 9 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien PCRTHUISTEST aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. PCRTHUISTEST is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade die verband houdt met de door haar verstrekte informatie, het afnemen van de COVID-19 test en/of de uitslag daarvan. In het bijzonder is PCRTHUISTEST niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een onjuist of foutief testresultaat. Door instemming met deze algemene voorwaarden verklaart Afnemer dat hij/zij bekend is met de mogelijkheid dat het testresultaat uit de COVID-19 test onjuist c.q. foutief is.
 3. PCRTHUISTEST is niet gebonden aan, foto’s en teksten ter illustratie en beschrijving van Producten en Diensten op haar website, in promotiemateriaal, in reclame-uitingen of via welk medium dan ook. Dergelijke media wordt enkel ter informatie aangeboden. PCRTHUISTEST is dan ook niet aansprakelijk voor onjuistheden in- of afwijkingen van de hiervoor bedoelde foto’s of teksten, tenzij sprake is van grove onzorgvuldigheid of opzet.
 4. PCRTHUISTEST is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat PCRTHUISTEST is uitgegaan van door of namens Afnemer verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.
 5. Indien PCRTHUISTEST aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van PCRTHUISTEST beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft exclusief BTW.
 6. De aansprakelijkheid van PCRTHUISTEST is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 7. PCRTHUISTEST is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 8. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van PCRTHUISTEST aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan PCRTHUISTEST toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 9. PCRTHUISTEST is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 10. PCRTHUISTEST zal bij het inschakelen van niet tot de organisatie behorende derden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. PCRTHUISTEST is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 11. Deze aansprakelijkheidsbeperkingen gelden bovendien voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.
 12. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van PCRTHUISTEST.
 13. In geval Afnemer een Consument is en een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden de aansprakelijkheid van PCRTHUISTEST in enig geval verder uitsluit dan wettelijk is toegestaan, geldt dat de aansprakelijkheid van PCRTHUISTEST is uitgesloten tot de maximaal toegestane uitsluiting van aansprakelijkheid. Deze bepaling is niet van toepassing op Afnemers die een Bedrijf zijn.

Artikel 10 – Overmacht

 1. PCRTHUISTEST spant zich maximaal in om te voldoen aan haar verplichtingen, maar kan niet garanderen dat geen sprake is van vertragingen of het niet plaatsvinden van een levering als dit voortvloeit uit omstandigheden waarop zij geen invloed heeft, zoals stakingen, oorlogen, natuurrampen, epidemieën c.q. pandemieën, overheidsmaatregelen of andere gebeurtenissen die de productie, het transport of de levering van Producten of Diensten verhinderen. PCRTHUISTEST Kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van overmacht.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

 1. PCRTHUISTEST behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. PCRTHUISTEST heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken. Een en ander met inachtneming van artikel 12 van deze voorwaarden.

Artikel 12 – Privacy

 1. PCRTHUISTEST verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, dan wel op grond van een wettelijke plicht, een gerechtvaardigd belang of omdat de betrokkene PCRTHUISTEST daartoe toestemming heeft gegeven.
 2. PCRTHUISTEST gaat zorgvuldig om met de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens. Deze gegevens zijn slechts toegankelijk voor PCRTHUISTEST, en worden niet aan derden verstrekt, behoudens in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en/of de gevallen waarin PCRTHUISTEST hiertoe krachtens de wet- en regelgeving verplicht is en/of de gevallen waarin Afnemer uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.
 3. PCRTHUISTEST verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ten behoeve van de door PCRTHUISTEST geleverde Producten en Diensten.
 4. PCRTHUISTEST zal bij het verwerken van persoonsgegevens zorgdragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover de persoonsgegevens zich in de (computer)systemen en/of (digitale) infrastructuur van PCRTHUISTEST bevinden.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij PCRTHUISTEST partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Cookies en privacy

Pas je toestemming aan of bekijk ons privacy beleid.

Privacy policy
Instellingen